muj mały przyjaciel  
 
  tabela roślin 22.09.2020 10:20 (UTC)
   
 
 
DZIAŁ PROGRAMU    L/H    TEMAT    ZAKRES TREŚCI    OSIĄGNIĘCIA UCZNIA    ŚRODKI DYDAKTYCZNE    UWAGI
Ś.ED       
Struktura i funkcje organizmu.    1    Komórkowa budowa organizmów.    ·1    Pojęcia; komórka, tkanka, narząd, układ, organizm
·2    Cechy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej
·3    Funkcje poszczególnych elementów
·4    Elementy żywe i martwe    ·1    Wie, że każdy żywy organizm zbudowany jest z komórek
·1    Rozumie znaczenie pojęć·2    : komórka, tkanka, narząd, układ, organizm oraz potrafi podać·3     odpowiednie przykłady w świecie roślin i zwierząt
·1    Potrafi opisać·2     budowę komórki roślinnej i zwierzęcej oraz omówić·3     różnicę między nimi
·1    Określa rolę poszczególnych elementów    Plansze
Podręcznik
           
    1    Tkanki roślinne.    ·5    Podział tkanek roślinnych na twórcze i stałe
·6    Rola poszczególnych tkanek    ·2    Potrafi wymienić·3     tkanki roślinne
·4    Umie dokonać·5     podziału tkanek roślinnych na stałe i twórcze
·6    Zna rolę poszczególnych tkanek    Podręcznik, plansze, preparaty mikroskopowe, mikroskopy,
cebula, pomidor           
    1    Tkanki zwierzęce.    ·7    Podział tkanek zwierzęcych
·8    Rola i cechy poszczególnych rodzajów tkanek zwierzęcych tj. nabłonkowej, mięśniowej, łącznej, nerwowej    ·7    Potrafi dokonać·8     podziału tkanek zwierzęcych i określić·9     cechy poszczególnych z nich
·10    Zna funkcje poszczególnych tkanek oraz określa je na przykładach               
    1     Obserwacja mikroskopowa komórek tkanek roślinnych i zwierzęcych    ·9    Wykonywanie preparatów z elementów roślinnych celem obserwacji tkanek roślinnych
·10    Obserwacja preparatów gotowych tkanek roślinnych i zwierzęcych    ·11    Potrafi wykonać·12     preparaty umożliwiające obserwacje tkanek roślinnych
·13    Rozpoznaje różne rodzaje tkanek na preparatach mikroskopowych               
    1    Budowa organizmu roślinnego.    ·11    Przykłady roślin o różnym poziomie organizacji budowy tj. rośliny jednokomórkowe, wielokomórkowe, tkankowe
·12    Pojęcia plechowce i organowce /przykłady roślin należących do każdej z tych grup/
·13    Bodowa rośliny organowej na przykładzie rośliny okrytonasiennej
·14    Rola korzenia, łodygi, liścia, kwiatów i owoców
·15    Pojęcie roślina jednoroczna, dwuletnia, bylina    ·14    Podaje przykłady roślin o różnym poziomie budowy
·15    Zna pojęcia plechowce i organowce
·16    Wymienia przykłady roślin należących do plechowców i organowców
·17    Opisuje budowę rośliny okrytonasiennej wymieniając jej organy oraz opisując ich rolę
·18    Wymienia przykłady roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich    Film wideo,
Plansze, podręcznik, okazy roślin    EEk       
    1    Budowa organizmu zwierzęcego.    ·16    Przykłady zwierząt jednokomórkowych i tkankowych
·17    Główne układy narządów i ich podstawowe zadania     ·19    Wymienia zwierzęta jednokomórkowe i tkankowe
·20    Podaje nazwy poszczególnych układów i określa ich podstawową rolę    Film, podręcznik, plansze    EEk       
    1    Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości    ·18        ·21                   
Budowa organizmów,
a funkcje życiowe organizmów.    1    Podstawowe funkcje życiowe organizmów.    ·19    Główne funkcje życiowe organizmów
·20    Ogólna charakterystyka funkcji życiowych np. poruszania się, odżywiania się, oddychania, rozmnażania, reagowania na bodźce, wzrostu i rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na porównanie roślin i zwierząt
·21    Związek cech organizmu ze środowiskiem życia    ·22    Potrafi wymienić·23     główne cechy żywych organizmów
·24    Podaje przykłady różnorodnych funkcji życiowych u roślin i zwierząt
·25    Zna pojęcia: organizm cudzożywny, organizm samożywny, oddychanie komórkowe, wymiana gazowa
·26    Dokonuje porównania funkcji życiowych roślin i zwierząt
·27    Dostrzega związek właściwości życiowych ze środowiskiem życia    Podręcznik, plansze, film, hodowle roślin i zwierząt           
    1    Pokrycie ciała zwierząt,
a środowisko życia.    ·22    Pokrycie ciała w poszczególnych grupach zwierzęcych i jego związek z warunkami środowiska    ·28    Potrafi określić·29     charakterystyczne cechy pokrycia ciała poszczególnych grup zwierzęcych
·30    Wykazuje na przykładach związek pokrycia ciała ze środowiskiem życia    Podręcznik, film, foliogramy, plansze, hodowle, mikroskopy i preparaty, pióra           
    1    Budowa i funkcje tkanki okrywającej u roślin.    ·23    Rola tkanki okrywającej
·24    Właściwości skórki korzenia i łodygi
·25    Pojęcia; kutyna, korek
·26    Rola i budowa aparatów szparkowych
·27    Występowanie i właściwości korka    ·31    Określa zadania tkanki okrywającej
·32    Charakteryzuje różnice w budowie skórki korzenia i łodygi oraz wykazuje ich związek z zadaniami, które pełnią
·33    Umie wykonać·34     preparat mikroskopowy, na którym są widoczne aparaty szparkowe
·35    Wie, jaka jest rola aparatów szparkowych oraz kutyny
·36    Wie jaka jest rola i budowa korka    Podręcznik, preparaty mikrosko- powe, mikroskopy,            
    1    Przystosowanie w budowie układu ruchowego zwierząt do środowiska życia.    ·28    Korzyści, jakie niesie za sobą zdolność·29     ruchu
·30    Rodzaje ruchu: ruch pełzakowaty, rzęskowy, mięśniowy /przykłady organizmów o tych typach ruchu/
·31    Rodzaje szkieletu występującego u zwierząt     ·37    Wymienia korzyści wynikające ze zdolności poruszania się
·38    Wie, jakie są rodzaje ruchu i potrafi podać·39     przykłady zwierząt poruszających się w różny sposób
·40    Charakteryzuje typy szkieletu zwierząt i podaje przykłady
·41    Umie omówić·42     zasadniczy plan budowy szkieletu kręgowców    Podręcznik, film, plansze, fazogramy, modele,           
    1    Czy rośliny maja układ szkieletowy?    ·32    Właściwości i rola tkanek wzmacniających
·33    Obserwacja mikroskopowa twardzicy i zwarcicy    ·43    Podaje cechy tkanek wzmacniających
·44    Dzieli tkanki wzmacniające na twardzicę i zwarcicę
·45    Potrafi rozpoznać·46     na preparacie mikroskopowym tkanki wzmacniające    Podręcznik, plansze, foliogramy, mikroskopy i preparaty mikroskopowe           
    1    Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości    ·34        ·47                   
Odżywianie się organizmów    1    Podstawowe składniki pokarmowe.    ·35    Podział podstawowych składników odżywczych
·36    Rola biologiczna oraz właściwości i ogólna budowa chemiczna białek, cukrów, tłuszczy
·37    Znaczenie w organizmie witamin i soli mineralnych
·38    Rola wody w organizmie
·39    Pojęcia: makroskładniki i mikroskładniki    ·48    Potrafi wymienić·49     podstawowe związki pokarmowe
·50    Opisuje rolę biologiczną oraz charakterystyczne cechy głównych związków chemicznych wchodzących w skład pokarmu
·51      Umie wyjaśnić·52     pojęcia mikroskładniki i makro -
składniki
·53    Wymienia główne makro i mikroskładniki
·54    Określa rolę wody w organizmie    Podręcznik, plansze, foliogramy,     EP       
    1    Sposoby odżywiania się organizmów.    ·40    Pojęcia: metabolizm, procesy syntezy, procesy rozpadu,
·41    Znaczenie enzymów w metabolizmie
·42    Organizmy autotroficzne i heterotroficzne
·43    Ogólna charakterystyka organizmów samożywnych i cudzożywnych    ·55    Wyjaśnia pojęcie metabolizmu i wie, że na metabolizm składają się reakcje syntezy i rozpadu
·56    Podaje przykłady reakcji syntezy i rozkładu, które maja miejsce
 w organizmach żywych
·57    Dokonuje podziału organizmów na autotroficzne i heterotroficzne wykazując różnice w sposobach odżywiania tych organizmów    Podręcznik, film, foliogramy           
    2    Fotosynteza – odżywianie się roślin    ·44    Lokalizacja miejsca przebiegu procesu fotosyntezy w organizmach roślinnych
·45    Obserwacja mikroskopowa ruchu chloroplastów w liściach moczarki kanadyjskiej
·46    Definicja fotosyntezy
·47    Czynniki niezbędne do procesu fotosyntezy i sposoby ich pobierania przez rośliny
·48    Schemat procesu przebiegu fotosyntezy zasadnicza przemiana towarzyszącą fotosyntezie
·49    Czynniki wpływające na intensywność·50     fotosyntezy
·51    Rola roślin w przyrodzie    ·58    Potrafi określić·59     miejsce przebiegu fotosyntezy
·60    Wie, że chloroplasty maja zdolność·61     ruchu
·62    Po6trafi podać·63     definicje fotosyntezy
·64    Określa czynniki niezbędne do fotosyntezy oraz podaje sposoby ich pobierania przez roślinę
·65    Potrafi zapisać·66     schemat procesu fotosyntezy
·67    Wie, jakie czynniki wpływają na intensywność·68     fotosyntezy
·69    Docenia role roślin w przyrodzie
·70    Potrafi wykazać·71     doświadczalnie, że produktem ubocznym fotosyntezy jest tlen oraz, że proces wymaga obecności światła    Podrecznik,moczarka kanadyjska, zestawy, ćwiczenio
-we, film    EEk       
    1     Sposoby odżywiania się zwierząt.    ·52    Zwierzęta roślinożerne i mięsożerne
·53    Ogólne przystosowania roślinożerców
i mięsożerców  do zdobywania i wykorzystywania w organizmie określonego rodzaju pokarmu.
·54    Przykłady zwierząt roślinożernych, mięsożernych oraz wszystkożernych
·55    Miejsce zwierząt w łańcuchach pokarmowych
·56    Reducenci i ich rola w łańcuchach pokarmowych    ·72    Dokonuje podziału zwierząt na roślinożerne i mięsożerne oraz wszystkożerne
·73    Potrafi wymienić·74     ogólne cechy przystosowawcze do zdobywania i wykorzystywania przez organizm określonego rodzaju pokarmu
·75    Określa role zwierząt w łańcuchach pokarmowych
·76    Wyjaśnia znaczenie pojęcia reducent i dostrzega rolę tych organizmów w przyrodzie     Podręcznik, plansze, filmy, ilustracje, okazy hodowane w pracowni biologicznej            
    1    Przystosowania zwierząt do zdobywania i trawienia pokarmu.    ·57    Charakterystyka narządów służących do trawienia i pobierania pokarmów w poszczególnych typach zwierząt ze szczególnym zwrócenie uwagi na cechy przystosowawcze i związane z rodzajem pobieranego pokarmu    ·77    Wie, jaka jest rola wodniczek pokarmowych u pierwotniaków i wie jak one powstają
·78    Potrafi opisać·79     przebieg zdobywania pokarmu przez
Oraz procesy trawienia w głównych grupach zwierzęcych  ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy przystosowawcze do rodzaju pobieranego pokarmu    Podrecznik, plansze, filmy, foliogramy           
    1    Wpływ gospodarki rolnej i hodowli na stan środowiska.    ·58    Ujemne skutki uprawy gleby i hodowli zwierząt
·59    Pojęcia: erozja, zakwity glonów, pestycydy, rolnictwo ekologiczne, kompost, efekt cieplarniany    ·80    Wie, jakie są ujemne skutki uprawy gleby i hodowli zwierząt
·81    Wie, co to jest erozja, jakie są jej przyczyny i jak jej zapobiegać·82    
·83    Zna przyczyny masowych zakwitów wody, wie, jakie są ich skutki
·84    Rozumie znaczenie określenia rolnictwo ekologiczne
·85    Wie co to jest kompost jak powstaje i jak go wykorzystać·86    
·87    Wyjaśnia na czym p[polega efekt cieplarniany, zna jego przyczyny i określa sposoby zapobiegania temu zjawisku    Podręcznik, foliogramy, film, plansze    EEk
EP       
    1    Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości    ·60        ·88                   
Oddychanie organizmów    1    Wymiana gazowa u roślin.
    ·1    Pojęcie wymiany gazowej
·2    Wymiana gazowa u roślin lądowych i wodnych
·3    Budowa i położenie oraz rola aparatów szparkowych
    • wskazuje miejsce wymiany gazowej u roślin
• wyjaśnia główny cel wymiany gazowej
• obserwuje aparaty szparkowe na preparacie mikroskopowym
• rysuje schematycznie aparat szparkowy
• na rysunkach lub tablicy dydaktycznej odróżnia komórki szparkowe od innych komórek skórki
• wykonuje preparat mikroskopowy dolnej skórki liścia (trzykrotki, grubosza lub innej rośliny)
• rysuje aparat szparkowy na podstawie obserwacji mikroskopowej
• wyjaśnia zasadę działania aparatu szparkowego w warunkach suszy i dużej wilgotności podłoża
• określa rolę aparatów szparkowych w fotosyntezie i oddychaniu
• dostrzega różnicę między wymiana gazowa u roślin     Podręcznik, plansze, mikroskopy, film           
    1    Narządy oddechowe zwierząt, a środowisko życia    ·1    Narządy wymiany gazowej u zwierząt wodnych i lądowych
·2    Analiza budowy narządów oddechowych u poszczególnych grup bezkręgowców i kręgowców
·3    Mechanizm wymiany gazowej kręgowców     • podaje przykłady zwierząt oddychających całą powierzchnią ciała
• wymienia zwierzęta oddychające skrzelami
• omawia budowę płuc kręgowców, korzystając z tablicy dydaktycznej
• wykonuje schematyczne rysunki budowy płuc kręgowców
• dostrzega zależność typu narządów odde­chowych zwierząt od środowiska życia
• omawia budowę narządów oddechowych bezkręgowców i kręgowców (analizuje rysunki lub tablice barwne, porównuje)
• analizuje budowę układu tchawkowego owadów i wyjaśnia, dlaczego krew nie bierze w tym przypadku udziału w transporcie tlenu
• wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej u płazów i tzw. podwójnego oddychania u ptaków
• określa rolę przepony i mięśni międzyże­browych w procesie wymiany gazowej
• wykazuje związek między układem oddechowym a układem krążenia w procesie wymiany gazowej
• wykazuje rolę skóry w oddychaniu
    Podręcznik, plansze, film           
    1    Oddychanie komórkowe jako proces wyzwalania energii.
    ·1    Pojęcie oddychania komórkowego
·2    Miejsce przebiegu w komórkach tego procesu
·3    Ogólny zapis reakcji oddychania
·4    Substraty i produkty tego procesu
·5    Przykłady wykorzystywania energii powstającej w tym procesie
·6    Oddychanie , a fotosynteza    • wymienia substraty i produkty procesu oddychania
• zapisuje słownie proste równanie przedstawiające proces oddychania
• wskazuje organellum komórkowe, w którym odbywa się oddychanie
• podaje przynajmniej 2 przykłady wykorzystania energii przez organizmy żywe
• wyjaśnia istotę oddychania komórkowego
• analizuje diagram wykorzystania energii powstającej w reakcji oddychania
• uzasadnia, od czego zależy intensy­wność procesu oddychania
• rysuje schemat budowy mitochondrium
• porównuje oddychanie z fotosyntezą     Podręcznik, film, foliogramy, ksero           
    1    Konsekwencje
zanieczyszczeń
powietrza, wody i gleby    ·1    Źródła zanieczyszczeń powietrza
·2    Główne rodzaje zanieczyszczeń
·3    Skutki zanieczyszczeń powietrza
·4    Porosty ich budowa i znaczenie jako biowskaźników
·5    Skala porostowa    • wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
• na przykładzie lasu wyjaśnia rolę roślin jako producentów tlenu
• stosując uproszczoną skalę porostową, ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza (dwutlenku siarki) w najbliż­szej okolicy
• wykazuje wpływ zanieczyszczeń środowis­ka na organizmy roślinne i zwierzęce
• wyjaśnia pojęcie: pustynia porostowa
• podaje przykłady drzew i roślin zielnych odpornych i wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza
• wyjaśnia, na czym polega symbioza glonu i grzyba w poroście
• wykazuje zróżnicowaną wrażliwość orga­nizmów wodnych na zanieczyszczenia
• wyjaśnia zjawisko „smogu"
• opisuje sposób powstawania kwaśnych deszczów i skutki takich opadów
• proponuje sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, wody i gleby
    Film, plansze, podręcznik    EEk
EP       
    1    Transport substancji u roślin.
    ·1    Budowa i rola tkanek przewodzących
·2    Budowa wewnętrzna łodygi i korzenia
·3    Transport substancji pokarmowych oraz wody i soli mineralnych w roślinie    • omawia funkcję tkanki przewodzącej (łyka i drewna)
• rozpoznaje na preparacie mikroskopowym tkanki przewodzące
• rysuje schematyczny przekrój łodygi i korzenia roślin okrytonasiennych
• liczy słoje przyrostu rocznego na przekroju ściętego drzewa
i na ich podstawie określa wiek drzewa
• omawia budowę wewnętrzną łodygi i korzenia na podstawie preparatów mikroskopowych (lub rysunków schematycznych)
• porównuje budowę wewnętrzną łodygi z budową korzenia
• wykazuje zależność między budową, rozmieszczeniem i funkcją tkanek budujących korzeń i łodygę
• omawia różnice między wiązką prze­wodzącą otwartą i zamkniętą
• rysuje schematycznie wiązkę otwartą i zamkniętą na podstawie obserwacji preparatu mikroskopowego
• opisuje sposób przewodzenie wody i transportu substancji odżywczych w roślinie
• wyjaśnia pojęcie: nerwacja liścia
• doświadczalnie wykazuje przewodzenie u roślin
    Podręcznik, film, foliogramy, zestaw doświad-
czalny           
    1    Krążenie płynów ustrojowych u zwierząt.
    ·1    Pojęcia: układ krwionośny zamknięty i otwarty
·2    Rodzaje naczyń krwionośnych i ich rola
·3    Budowa krwi kręgowców i zasadnicza rola poszczególnych elementów
·4    Hemoglobina i jej znaczenie
·5    Porównanie budowy układów krwionośnych kręgowców
·6    Kierunek przepływu krwi w małym i dużym krwioobiegu – ogólna rola tych krwioobiegów    • wyjaśnia pojęcia: zamknięty i otwarty układ krwionośny
• wymienia narządy budujące układ krążenia kręgowców
• nazywa elementy morfotyczne krwi i omawia ich funkcję
• rozpoznaje preparaty przed­stawiające krew żaby i ssaka
• korzystając ze schematów, analizuje drogę krwi w organizmie kręgowców
• rozpoznaje na podstawie rysunków schematycznych serca ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków
• opisuje budowę i rolę naczyń krwionośnych
• przedstawia za pomocą schematycznych rysunków budowę serc kręgowców
• wyjaśnią rolę częściowej przegrody w komorze serca gadów i całkowitej u ptaków
• rysuje schematy obiegów krwi u poszczególnych grup kręgowców
• objaśnia sposób przepływu krwi w krwiobiegu
• wyjaśnia rolę małego i dużego obiegu krwi u ssaków
• wyjaśnia pojęcie: hemolimfa
• wyjaśnia rolę hemoglobiny i osocza w transporcie gazów
    Podręcznik, film, plansze, preparaty mikroskopowe           
    1    Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
                       
    1    Rozmnażanie bezpłciowe organizmów.
    ·1    Znaczenie procesu rozmnażania dla organizmów żywych
·2    Pojęcie rozmnażania bezpłciowego
·3    Różne formy rozmnażania bezpłciowego u roślin i zwierząt np. podział, fragmentacja, zarodniki, kłącza, rozłogi, bulwy, cebule    • wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania roślin i zwierząt
• wymienia zmodyfikowane pędy służące jako organy do rozmnażania (kłącza, bulwy, cebule, rozłogi)
• podaje różnicę między rozmnażaniem płciowym a bezpłciowym
• uzasadnia cel rozmnażania
• na wybranych przykładach (pantofelek, stułbia, pieczarka, paproć) opisuje, w jaki sposób zachodzi dany typ rozmnażania bezpłciowego
• wyjaśnia pojęcia: pączkowanie, fragmentacja, zarodniki,
• podaje sposoby rozmnażania roślin doniczkowych
• wyjaśnia zjawisko regeneracji
    Podręcznik, ilustracje, film
           
    2    Rozmnażanie płciowe organizmów roślinnych    ·1    Pojecie rozmnażania płciowego
·2    Rodzaje komórek rozrodczych i ich cechy charakterystyczne
·3    Pojęcia: zapłodnienie, zygota, przemiana pokoleń, rodnia, plemnia, roślina jednopienna i dwupienna, gametofit, sporofit
·4    Przemiana pokoleń u mszaków i paprotników
·5    Rozmnażanie roślin nasiennych    • odróżnia na rysunku komórki płciowe męskie i żeńskie
• prawidłowo nazywa komórki rozrodcze
• rozpoznaje symbole oznacza­jące płeć męska i żeńską
• rozpoznaje na rysunku i żywym okazie mchu płonnika sporofit i gametofit
• opisuje wygląd sporofitu i gametofitu
• na żywych okazach lub preparatach mokrych rozpoznaje kwiatostan żeński i męski sosny
• wyjaśnia pojęcia: zapylenie, zapłodnienie, zygota, zarodek
• rysuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej
• omawia rolę kwiatu roślin okrytonasiennych
• podaje przykłady różnych sposobów zapylania roślin
• porównuje komórkę jajową i plemnik
 • uzasadnia, że rozmnażanie płciowe jest konieczne w celu zachowania zmienności wewnątrzgatunkowej
• definiuje pojęcia: przemiana pokoleń, sporofit, gametofit
• dostrzega różnice w przemianie pokoleń u roślin i zwierząt
• uzasadnia konieczność obecności „kropli wody" do zapłodnienia mszaków i paprotników
• dostrzega redukcję pokolenia gametofitu u roślin w związku z przystosowaniem do życia na lądzie
• opisuje cykl rozwojowy mszaków i paprotników
• opisuje wygląd kwiatostanów męskich i żeńskich sosny
• wykonuje rysunek pojedynczego kwiatu męskiego i żeńskiego sosny oraz nasienia sosny
·1    opisuje cykl rozwojowy sosny
• wyjaśnia, czym różnią się rośliny nagonasienne od okrytonasiennych
• uzasadnia, dlaczego sosna należy do roślin nagozalążkowych, nagonasiennych, wiatropylnych
• uzasadnia, że sosna jest rośliną rozdzielnopłciową, jednopienną
• opisuje podwójne zapłodnienie u okrytonasiennych
• przedstawia sposób powstawania owocu i nasienia na przykładzie wiśni (lub innego drzewa owocowego)
• wskazuje przystosowania roślin do rozsiewania nasion i owoców
• opisuje doświadczenie dotyczące warunków kiełkowania roślin
• omawia budowę zalążka i woreczka zalążkowego roślin okrytonasiennych
• analizuje cykl rozwojowy rośliny okry­tonasiennej, np. hodując fasolę
    Podręcznik, plansze, film, okazy suche           
    2    Rozmnażanie płciowe organizmów zwierzęcych.    ·6    Pojęcia: zapłodnienie wewnętrzne i zewnętrzne, organizmy rozdzielnopłciowe, obojnacze, jajorodność·7     i żyworodność·8    , przeobrażenie zupełne i niezupełne
·9    Charakterystyka rozmnażania: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków  oraz związane z tym pojęcia    • omawia budowę i rolę komórek rozrodczych
• wyjaśnia pojęcia: jajorodność, żywo rodność, rozdzielno-płciowość, zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne
. • omawia różne sposoby rozmnażania owadów
• na przykładach wyjaśnia, czym różni się rozwój prosty, przeobrażenie niezupełne i zupełne
• przyporządkowuje rodzaj larwy do odpowiedniego gatunku owada
• rozpoznaje i nazywa jaja ryb oraz żab
• omawia rozmnażanie ryb
• przedstawia rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby
• wyjaśnia, na czym polega metamorfoza kijanki
• podaje przykłady opieki nad potomstwem u ryb, płazów i gadów
• wyjaśnia, dlaczego gady mogą rozmnażać się na lądzie
• uzasadnia podział kręgowców na owodniowce i bezowodniowce (R)

• podaje przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdowników
• wymienia nazwy błon płodowych
• wyjaśnia rolę błon płodowych gadów, ptaków i ssaków
• nazywa zasadnicze elementy budowy jaja ptaka
·1    rysuje budowę jaja ptaka
• na podstawie tablicy barwnej rozpoznaje różne rodzaje ptasich gniazd
·1    Charakteryzuje zachowania godowe ptaków i formy opieki nad potomstwem
• omawia sposób rozmnażania ssaków
• uzasadnia nazwę: ssaki
• porównuje sposób opieki nad potomst­wem u różnych grup zwierząt
• określa, czym są i jaka role pełnią  łożysko oraz pępowina


    Podręcznik, filmy, plansze, foliogramy,            
    1    Dlaczego zanika
różnorodność
gatunkowa?
    ·2    Wpływ zmian środowiska na rozmnażanie i rozwój organizmów
·3    Wpływ kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i efektu cieplarnianego na organizmy żywe
·4    Znaczenie wypalania traw w różnorodności gatunkowej    wymienia przykłady działalności człowieka prowadzącej do niszcze­nia i przekształcania środowiska
• wyjaśnia ochronną rolę warstwy ozonowej
• wyjaśnia cel ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz innych form ochrony przyrody
• uzasadnia, dlaczego zanika różnorodność gatunkowa
• wyjaśnia, dlaczego zachowanie bioróżnorodności jest istotne dla przyszłych pokoleń
• wyjaśnia przyczyny i skutki rozrzedzenia warstwy ozonowej („dziury ozonowej")

    Podręcznik, film, plansze    EEk       
    1    Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
    Dział: rozmnażanie się organizmów
                   
    1    Regulacja procesów życiowych u roślin.    ·1    Reakcje roślin na bodźce zewnętrzne
·2    Pojęcia: nastie i tropizmy
·3    Rola hormonów roślinnych – znaczenie auksyn    • na podstawie obserwacji podaje przykłady ruchów roślin
• wyjaśnia konsekwencje ścięcia stożków wzrostu
• proponuje praktyczne zastosowanie ścięcia stożków wzrostu u roślin uprawnych (ogrodnictwo, sadownictwo)
• dokonuje podziału ruchów roślin na tropizmy i nastie
• charakteryzuje tropizmy i nastie
• dokonuje porównania tropizmów i nastii
• planuje doświadczenie obrazujące wykonywanie ruchów przez rośliny
• charakteryzuje rolę auksyn
    Film, podręcznik, okazy           
    2    Regulacja funkcji życiowych u zwierząt.
    ·1    Rola układu nerwowego zwierząt
·2    Analiza budowy układów nerwowych bezkręgowców i kręgowców
·3    Narządy zmysłów zwierząt ich rodzaje i rola    • wymienia podstawowe funkcje układu nerwowego
• wymienia typy układów nerwowych bezkręgowców (siateczkowy, drabinkowy i łańcuszkowy)
• wylicza narządy układu nerwowego kręgowców
• podaje rolę układu hormonalnego
• wymienia narządy zmysłów
• charakteryzuje rolę narządów zmysłów
• podaje przykłady ostrzegawczej roli narządów zmysłu (np. dotyku, węchu, smaku)
• opisuje budowę i działanie komórki nerwowej jako podstawowej jednostki
budulcowej i czynnościo- wej układu  nerwowego
| • charakteryzuje, popierając przykładami, typy układów nerwowych bezkręgowców
• wyjaśnia funkcjonowanie i autonomicznego układu nerwowego
• porównuje działanie układu
współczulnego i przywspółczulnego  
• nazywa części mózgu
 • na podstawie rysunków porównuje
budowę mózgu u poszczególnych
gromad kręgowców
• definiuje pojęcia: hormon, gruczoł dokrewny
• nazywa najważniejsze gruczoły dokrewne
• wyjaśnia funkcjonowanie oczu złożonych u owadów
    Podręcznik,
plansze, film, modele, preparaty        

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Magda, 08.01.2012, o 14:51 (UTC):
paprotniki mają ciało zróżnicowane na organy i tkanki

Komentarz pochodzi od natka, 11.12.2011, o 15:21 (UTC):
mam pytanko i prosze o odpowiedz ,dlaczego paprotniki należą do bylin i organowców

Komentarz pochodzi od Zoosiia , 10.02.2011, o 15:24 (UTC):
:-

Komentarz pochodzi od ktoś, 08.02.2011, o 16:07 (UTC):
jezu ale długie mi sie tego czytać nie chce. mógł/łabyś zrobić to w streszczeniu? :

Komentarz pochodzi od cholera!!!, 14.12.2010, o 17:17 (UTC):
nic tu nie można znaleść do cholery!!!!!!!!!!!

Komentarz pochodzi od Krzysztof, 03.11.2010, o 10:18 (UTC):
Mój piszemy przez "ó"Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  mujmała chomiczek i rybki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  najpierw się zaloguj
Nazwa użytkownika:
Hasło:
  o mnie
siemka mam na imię Łukasz bardzo lubię rybki i chomiki
chciałbym pogadac z tymi któży mnie odwiedzają przy komentarzach albo e-mailem:
lukasz200810@wp.pl
 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free